Kosten

Toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand)
De kosten van de rechtsbijstand zijn afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een toevoeging op basis van uw inkomen. U betaalt dan een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. De inkomensgrenzen zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog de eigen bijdrage is. Mr. Jonker kan u een indicatie geven op basis van uw belastingaangifte over 2009 en een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als uw inkomen in 2011 lager is dan in 2009, dan kan het zijn dat er voor de beoordeling naar 2011 wordt gekeken. Mr. Jonker kan u daarover informeren. Meldt het altijd als u denkt dat dit op u van toepassing is.

De voorwaarden van een toevoeging komen aan de orde tijdens de intake. In bepaalde gevallen kan voor de eigen bijdrage, de griffierechten en de leges aanspraak worden gedaan op een vergoeding vanuit de bijstand. U kunt daarnaar informeren bij uw gemeente.

Tarieven
Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging zal het uurtarief in rekening worden gebracht. Dit is een tarief van € 170,– per uur exclusief BTW en 5% kantoorkosten. In een aantal gevallen is het mogelijk om een vast bedrag af te spreken. Vraagt u hier gerust naar.

De kosten betreffen de werkzaamheden van mr. Jonker en zijn dus exclusief de kosten bij de rechtbank (griffierecht), gemeentelijke leges en deurwaarderskosten. Kosten van derden zoals accountants zijn tevens niet inbegrepen.

Kosten rechtbank en gemeente
Houdt u verder rekening met de griffierecht en bij de rechtbank en de leges bij de gemeente. U bent deze verschuldigd ongeacht of u wel of geen toevoeging heeft. Wel kan de hoogte van het bedrag verschillen. Mr. Jonker kan u informeren over de actuele hoogte van de griffierechten en een indicatie geven van de leges.

Voorschot
Voordat een verzoek of verweer wordt ingediend moeten de kosten (op voorschot) zijn voldaan. Om incassoproblemen te voorkomen zal daarnaast een voorschot worden gevraagd op basis van een schatting van de nog uit te voeren werkzaamheden.

Comments are closed.